Wie zijn wij?

Algemene informatie

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Schiedam is ontstaan in 1969. Daarvoor is de gemeente onderdeel geweest van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Gereformeerde Kerk.
Klik hier voor meer geschiedenis.

Onze gemeente is in de afgelopen jaren bijna altijd bediend geweest door predikanten en kent dus maar korte vacante periodes. Overzicht van predikanten sinds 1944:

1944 - 1973 ds. C. Vonk
1973 - 1985 ds. L.W.G. Blokhuis
1986 - 1998 ds. C.A.A. Struik
2000 - 2010 ds. F.H. Blokhuis
2011 - 2017 ds. P.J.H. Krol
2020 - heden ds. J.A.E. Dekker - de Groot

De gemeente van Schiedam bestond op 1 januari 2022 uit 309 leden. Daarvan zijn 216 belijdende leden en 93 doopleden. Ook kent de gemeente een aantal vaste gasten. De leden zijn voornamelijk woonachtig in Schiedam.

Ca. 175 leden, van jong tot oud, zijn actief met het regelmatig bezoeken van kerkdiensten, organiseren en deelnemen aan activiteiten en het bezoeken van verenigingen.

Organisatie

Organisatie Kerkenraad
De kerkenraad neemt de kerkelijke en bestuurlijke taken op zich. De kerkenraad kent 4 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling en 4 diakenen. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit 1 voorzitter, 1 lid (beiden tevens ouderling), de predikant en de scriba.

Wijkteams
De primaire pastorale en diaconale zorg wordt via de wijkteams gestructureerd. Er zijn 4 wijken. De wijken zijn geografisch georganiseerd. De wijkteams bestaan uit een wijkouderling, een diaken, pastoraal bezoekers en enkele zusters van Zusterhulp.

Catechisatie
De predikant verzorgt de catechisaties, bijgestaan door een jeugdwerker.

Commissie van Beheer (CvB)
In de gemeente is een Commissie van Beheer ingesteld die de onroerende zaken, inventarissen en geldmiddelen van de gemeente beheert.

Bijbelstudieverenigingen
In de gemeente functioneren een aantal Bijbelstudieverenigingen voor mannen, vrouwen, gemengde groepen en groepen jongeren. Deze Bijbelstudieverenigingen hebben tot doel de onderlinge opbouw van de gemeente, het samen doen van Bijbelstudie en het groeien in kennis van en liefde tot God.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk bestaat uit de volgende onderdelen:
- kinderopvang tijdens de morgendiensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar
- een kindernevendienst tijdens de morgendiensten voor kinderen van de basisschool leeftijd
- jeugdclub Rehoboth voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar
- catechese voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar en voor de 17+-jeugd
- Het jeugdwerk staat onder leiding van de jeugdouderling.

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn op zondag in het kerkgebouw aan de Westvest 30. Dan komen we bij elkaar om 10.00 uur. Op elke tweede zondag van de maand is er ook een samenkomst (meestal) om 16.30 uur. U kunt onze diensten meekijken of meeluisteren of later terugkijken of -luisteren.

Kinderen aan het Avondmaal
Ook het Heilig Avondmaal vieren wij, vanwege de Corona-crisis, beperkt. Onze kinderen worden eveneens uitgenodigd deel te nemen vanaf de tijd dat ze naar de catechisatie gaan.

Activiteiten
Wij proberen een actieve en dynamische gemeente te zijn. Voor de Corona-crisis ging dat als volgt. Er wordt bij de start en afsluiting van het seizoen een gezamenlijke maaltijd in de kerk gehouden, er vindt een running diner plaats, een evangelisatiecomite is actief, er worden andere ontspannende activiteiten georganiseerd. In een van de vakanties wordt samen met andere kerken in Schiedam een Vakantie Bijbel Feest georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt.
Op deze manier willen we niet alleen in de kerk (actief) zijn, maar ook daarbuiten. Met elkaar en met anderen.
Sinds de Corona-crisis ligt een deel hiervan stil en wordt ook een deel 'online' gedaan.

Lokaal, regionaal en landelijk
Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken van Alphen a/d Rijn, Barendrecht, Den Haag-Rijswijk, Havenkerk Den Haag, Lisse, Maassluis, Oegstgeest, Rotterdam-Alexanderpolder, Rotterdam-Overschie en Zoetermeer vormt de kerk van Schiedam een regionaal verband, Holland-Zuid genaamd. Regelmatig vinden vergaderingen plaats waar gesproken wordt over zaken van gemeenschappelijk belang. Informatie de Nederlands Gereformeerde Kerken als landelijke organisatie is te vinden op de website: www.ngk.nl
Onze kerk is lid van de Raad van Kerken Schiedam www.raadvankerkenschiedam.nl

Gemeenteschets

Wie zijn wij als NGK Schiedam?
Het is goed eerst te benadrukken dat wij een gemeente van Christus zijn. Zoals staat in Efeze 4 vers 15: Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Daarbij heeft onze gemeente ook specifieke kenmerken.

Verscheidenheid

Onze gemeente bestaat uit veel verschillende gemeenteleden. We verschillen van elkaar op heel veel manieren: in leeftijd, in wat we belangrijk vinden, in onze meningen, in geloofs- en gebedsleven, in onze keuzes, in tijd- en geldbesteding.

De Bijbelstudieverenigingen zijn vooral opgebouwd door leeftijdsclusters. Hierdoor spreken de verschillende generaties elkaar niet regelmatig binnen de kerk. Vanwege de (grote) leeftijdsverschillen zijn er best wel verschillen van mening over bijvoorbeeld de liturgie en over het al dan niet veranderen van oude gebruiken.

Toch blijkt uit gemeente-avonden en gehouden enquetes dat vanuit alle leeftijd-categorieen het als mooi en fijn wordt ervaren, dat ondanks de verschillen, er eenheid in verscheidenheid is.

Het is en blijft een grote uitdaging om de verschillende gemeenteleden en groepen bij elkaar te houden en met elkaar in gesprek te houden. Verscheidenheid zien wij niet als iets negatiefs, zolang de eenheid in Christus maar bovenaan staat. Wel dreigt het gevaar om van elkaar verwijderd te raken als er te weinig gesprek is.Elkaar ontmoeten vinden we dan ook belangrijk, en we doen ons best om gemeente-brede activiteiten te organiseren, zoals maaltijden, koffiedrinken na de dienst en een start-en slotweekend.

In de gemeente zijn ook veel gaven en talenten aanwezig. Een groot deel van de taken wordt door een relatief kleine groep opgepakt en uitgevoerd. De laatste jaren zien we dat er meer gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering van de taken. Ook de (oudere) jeugd toont zich betrokken.

Liturgie
In onze diensten staat de verkondiging van Gods Woord centraal, in allerlei onderdelen van onze samenkomsten, maar in het bijzonder in de prediking. In de preek wordt de Bijbel op een toegankelijke manier uitgelegd en wordt de toepassing gemaakt naar ons eigen leven.
Op deze manier wordt de gemeente steeds de weg gewezen naar Christus en groeien we steeds meer in het geloof.In onze diensten zingen we zowel psalmen en gezangen uit het liedboek begeleid op het orgel, als wat meer eigentijdse liederen begeleid door en muziekgroep. Het blijft daarbij een uitdaging om te zoeken naar een goede balans.

Jeugdwerk
Er wordt hard gewerkt binnen ons jeugdwerk. De kinderen en jongeren tot 16 jaar zijn erg betrokken bij de verenigingen en de catechisatie. Veel jongeren boven de 16 jaar en zo ook de twintigers, hebben wel onderling contact, maar zijn steeds minder in de samenkomsten aanwezig. Dit baart ons zorgen. We denken nu na over een manier om ook deze gemeenteleden bij de diensten en de gemeente te blijven betrekken. Dit is een van de grootste uitdagingen: deze jongeren bij de gemeente blijven behouden.

Uitstraling naar buiten
Een belangrijke uitdaging voor onze gemeente is het uitstralen van ons geloof naar buiten toe. We willen graag een grote uitnodiging zijn van een leven met onze God en we willen graag in liefde dienstbaar zijn aan iedereen, maar we zijn soms nog wat zoekend hoe we dat praktisch vorm kunnen geven.

Wat willen wij?

Kortgezegd is onze visie de volgende:

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Dat betekent dat wij Zijn volgelingen zijn. Ons geloof in God vieren wij met vreugde op de zondagen en andere feestdagen en wij willen deze blijdschap ook uitstralen.

Wij moedigen elkaar en anderen aan om ook volgelingen van Hem te zijn in woord en daad. Wij zien uit naar Zijn terugkomst.

In onze diensten staat de verkondiging centraal. Dat komt naar voren in allerlei onderdelen van onze samenkomsten.

Volgeling van Jezus Christus zijn betekent dat wij in liefde dienstbaar willen zijn aan iedereen, ongeacht afkomst, geloof of levensvisie en dat wij klaar staan om hulp te geven bij vragen over God en geloof.

Wij vatten onze visie samen met het woord GOUD:

God staat centraal in ons leven en Hem alleen willen wij geloven en vertrouwen. Hij heeft zich door Jezus Christus aan ons verbonden.

Ontmoeten van Hem en elkaar in onze samenkomsten is de hartslag van ons gemeenteleven.

Uitstralen van ons geloof is wat wij hopen te doen. Wij willen als gemeente een grote uitnodiging zijn van een leven met Hem.

Delen van ons geloof, onze talenten, geld en goed geeft vorm aan ons geloof in de praktijk.

Zo zien we om naar elkaar en de mensen om ons heen in onze stad.

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...